چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
سحنرانی دبیر کل یونسکو - مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
ارائه ی بخش انگلیسی چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
تقدیر از دانش آموزان برگزیده - مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
ارائه ی دانش آموزان - مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
سرود دبیرستان دوره اول دانش قلهک - مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
حضور مدعوین محترم در مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
حامیان سمینار
 مدارس شرکت کننده تاکنون

 

 • دبیرستان (دوره اول)
  آئین روشن
 • دبیرستان (دوره دوم)
  ام ابیها
 • دبیرستان (دوره دوم)
  امام صادق(ع)- اصفهان
 • دبیرستان (دوره دوم)
  امام موسی صدر
 • دبیرستان (دوره اول)
  امیدواران جاوید
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
  روزبه
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره دوم)
  شهید مدنی- تبریز
 • دبیرستان (دوره اول)
  شکوفه- منطقه 1
 • دبیرستان (دوره دوم)
  صالحین
 • دبیرستان (دوره اول)
  صبح دانش- منطقه 16
 • دبیرستان (دوره اول)
  صلحا
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره اول)
  فتح شاهد
 • دبیرستان (دوره اول)
  ماهور
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره اول)
  نوید صالحین اهواز
 • دبیرستان (دوره اول)
  هدایت- منطقه 8
 • دبیرستان (دوره اول)